Działania

Analiza i indykatory jakości

Nasi strategiczni partnerzy trzech krajów europejskich rozpoczynają pracę analizą aktualnej sytuacji stanu przekazywania kompetencji – w ramach ich narodowych systemów kształcenia zawodowego – nakierowaną na sektor techniki pojazdów. Uwzgeldniają oni przy tym przede wszystkim możliwości kooperacji pomiędzy uczelniami a instytucjami, szkołami szczebla nauczania zawodowego i związany z nią przepływ informacji oraz transfer wiedzy i doświadczeń. Analizują uwarunkowania i przeszkody na drodze do udoskonalenia tejże współpracy. Oczekiwany rezultat to innowacyjna przetestowana przez partnerów koncepcja nauczania.

Wypracowanie modeli nauki

Współpracujące ze sobą w „Learning e-Mobility Plus“ placówki nauczania zawodowego, uczelnie i firmy wypracują lub też udoskonalą koncepcje nauczania i materiały do nauki, przystosowując je do wykorzystnia do nauki zawodu na różnym szczeblu w szkołach zawodowych oraz przyzakładowych. Te strategiczne koncepcje te zostaną rozwinięte przy zaangażowaniu studentów (przyszłych inżynierów) i przestestowaniu przydatności tych koncepcji przez uczniów zawodu (przyszli czeladnicy, fachowcy).

w Poznaniu
Link

Rozpowszechnianie rezultatów i Multiplier Events – Warsztaty dla ekspertów i multiplikatorów

We wszystkich krajach partnerskich są równocześnie organizowane liczne konferencje,seminaria oraz tematyczne warsztaty robocze. Poswięcone są one wyzwaniom jakie stawia elektromobilność przed placówkami nauczania zawodu, uczelniami. Służą one wypracowaniu innowacyjnych materiałów nauczania dla instytucji i szkół kształcenia zawodowego. Warsztaty te są adresowane do przedstawicieli urzędów, naukowców, wykładowców oraz nauczycieli zawodu i umożliwiają im wymianę doświadczeń oraz wiedzy metodycznej na rzecz rozwoju nowych koncepcji.

Erasmus+ Project Results Platform
Link
Good Practice „30 Jahre europäische Bildungskooperationen“
Link
Promocja projektu - ZSS Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego
Link
Promocja projektu w Niemczech
LinkKonferencja
Blog Centrum Zawodowego San Gaetano w Vicenzy
Link
Multiplier Event “JobOrienta” Veronie, 26.-28.11.2015
Link
Ulotka Learning e-Mobility Plus (włoski)
Ulotka

Przewodnik i propozycje

Partnerzy „Learning e-Mobility Plus“ opracują na przykładzie elektromobilności przewodnik innowacyjnej koncepcji środowiska sprzyjającego zdobywaniu zawodu. Przewodnik ten jest zestawieniem wyników projektu i zawiera propozycje dotyczące i ich wykorzystnia, których adresatem są uczelnie/placówki naukowe oraz firmy oferujące naukę zawodu w całej UE.

Close